Картошка нгу эф


Контакты

Ауд.  Должность ФИО Контакты
Часы приема
4312 Деканат (приемная) Фиголь Ольга Евгеньевна
Галактионова Татьяна Анатольевна
Никитина Майя Борисовна
+7(383)363-40-29
пн-чт 9:00-11:00 и 14:00-17:00
пт 9:00-11:00 и 14:00-16:00
4338 4349 Президент ЭФ НГУ Мкртчян Гагик Мкртичевич +7(383)363-42-49
[email protected]
пн-пт
12:30-16:00
4313 Декан Богомолова Татьяна Юрьевна +7(383)363-40-29
[email protected]

4311 Заместитель декана  Ибрагимов Наимджон Мулабоевич +7(383)363-40-29
[email protected]
вт 14:00-16:00 
чт 14:00-16:00
4311 Заместитель декана по направлению "Экономика"
Комарова Алла Владимировна +7(383)363-40-29 пн 14:00-16:00 
ср 16:30-17:30
чт 14:00-16:00
4311 Заместитель декана по направлению "Экономика"
Шильцин Евгений Александрович
+7(383)363-40-29 пн 18:00-19:00 
чт 16:30-18:00
4311 Заместитель декана по направлению "Менеджмент"
Бабенко Татьяна Ивановна +7(383)363-40-29
[email protected]
пн 10:00-13:00
ср 16:30-17:30
чт 12:30-14:00
4311 Заместитель декана по направлению "Бизнес-информатика"
Костин Андрей Владимирович +7(383)363-40-29
[email protected]
пн 14:30-18:00
пт 14:20-16:00
3259 Заместитель декана по направлению "Социология"
Мосиенко Наталья Леонидовна +7(383)363-42-63
[email protected]
вт 14:30-16:30
чт 16:30-17:30
3351 Заместитель декана по направлению "Юриспруденция" Бузмакова Ольга Геннадьевна +7(383)363-42-14
ср 16:30-18:30
пт 10:00-12:30
4258 Заместитель декана по магистратуре по направлению "Экономика"
Колюжнов Дмитрий Васильевич +7(383)363-40-29
[email protected] 
ср 16:30-17:30
чт 17:00-18:00
4307 Заместитель декана по магистратуре по направлению "Менеджмент"
Лиманова Елена Геннадьевна +7(383)363-40-49
[email protected]
ср 16:30-17:30
чт 16:30-18:00

Заместитель декана по науке Донецкая Светлана Сергеевна +7(383)363-40-29
[email protected]

4347 Начальник учебно-методического отдела
Голубева Наталья Васильевна +7(383)363-42-12
[email protected]
пн-пт
4349 Секретарь кафедры применения математических методов в экономике и планировании
Ларионова Елена Анатольевна +7(383)363-42-49
[email protected]
пн-пт
10:00-16:00
4349 Секретарь кафедры экономической теории, кафедры политической экономии, кафедры финансов и кредита
Реморова Людмила Ивановна +7(383)363-42-49
[email protected]
пн-пт
10:00-16:00
4339 Секретарь кафедры моделирования и управления промышленным производством
Ларкина Ольга Петровна +7(383)363-42-14
[email protected]
пн-пт
13:00-16:00
4339 Секретарь кафедры правового обеспечения рыночной экономики, кафедры экономического управления
Артемова Вера Ивановна +7(383)363-42-14
[email protected]
пн-пт
13:00-17:00
4317 Секретарь кафедры менеджмента
Артемова Мария Викторовна +7(383)363-42-49
[email protected]
пн-пт
9:00-16:00
3338 Секретарь кафедры общей социологии Комкова Ольга Ивановна +7(383)363-42-63
[email protected]
пн-пт

EF Рагу из картофеля (110 г)

Зутатен:

51% Kartoffeln (Kartoffeln, färbender Curcumaextrakt), Palmfett, Würze, Мальтодекстрин, Glucosesirup, Lauch, Karotten, Speisesalz, Gewürze, modifizierte Stärke, Trennmittel: Tricalciumphosphosphosphosphosphora; natürliches Aroma

Состав:

51% картофель (картофель, экстракт красящей куркумы), пальмовый жир, приправа, мальтодекстрин, глюкозный сироп, лук-порей, морковь, соль, специи, модифицированный крахмал, разделительный агент: трикальцийфосфат; натуральный ароматизатор

Состав:

51% pommes de terre (pomme de terre, extrait de curcuma colorant), graisse de palme, assaisonnement, мальтодекстрин, сироп де глюкозы, пуаро, каротт, сел, эпис, амидон, модифи, агент де сепарации: трикальцик фосфат кальция; saveur naturelle

Состав:

51% ди патат (патата, estratto di curcuma colorante), трава ди пальма, приправы, мальтодестрина, скироппо ди глюкозио, порро, карот, продажа, специи, амидо модификато, сепаратор: фосфато трикальцико; sapore naturale

Nährwertangaben / Пищевая ценность
Valeurs Nutritives / Valori nutrizionali:

.

EF Potato-Chervil-Pot (125г)

Зутатен:

45% Kartoffeln (Kartoffeln, färbender Curcumaextrakt), Palmfett, Мальтодекстрин, modifizierte Stärke, Karotten, Speisesalz, Hefeextrakt, 2% Kerbel, Lauch, natürliches Aroma, Gewürzuck, Frucht

Состав:

45% картофель (картофель, экстракт красящей куркумы), пальмовый жир, мальтодекстрин, модифицированный крахмал, морковь, соль, дрожжевой экстракт, 2% кервель, лук-порей, натуральный ароматизатор, специи, фруктоза

Состав:

45% pommes de terre (pomme de terre, краситель extrait de curcuma), graisse de palme, мальтодекстрин, amidon modifié, carottes, sel, extrait de levure, 2% cerfeuil, poireau, arôme naturel, épices, фруктоза

Состав:

45% ди патат (patata, estratto di curcuma colorante), трава ди пальма, мальтодестрина, амидо модификато, карот, продажа, эстрато ди лиевито, серфольо 2%, порро, натуральный аромат, специя, фруктозио

Nährwertangaben / Пищевая ценность
Valeurs Nutritives / Valori nutrizionali:

.

Tiếng Ань A2 - Динь Nghia CEFR vÀ CaC KY Тхи

Трин DJO Ань Ngu A2 là Дю Dje DJI дю Lich TAI MOT nước Noi Tiếng Ань vÀ Giao LUU với Нхунг người Noi Tiếng Ань, туй nhiên Dje Phat триен tính Ban Сау Sac hơn thì trình độ A2 là không đủ. Trình độ Anh ngữ A2 cũng giúp bạn có thể giao lưu với các ng nghiệp nói tiếng Anh, nhưng làm việc bằng tiếng Anh chỉ giới hạn ở những chủn thu. Trình độ Anh ngữ A2 là không đủ để nghiên cứu học thuật hay sử dụng hầu hết phương tiện truyền thông bằng tiếng Anh (ti vi, phim ảnh, ài phát thanh, ti vi, phim nh, ài phát thanh,..).

Theo hướng dẫn chính thức của CEFR, một người ở trình độ Anh ngữ A2:

 1. Có thể hiểu các câu và cấu trúc thông dụnginh thức ca CEFR, một người ở trình Anh ng A2:

  1. gia ình, bản thân, mua sắm, a lý a phương, việc làm).

  2. Có thể giao tiếp trong các công việc đơn giản và lặp lại đòi hỏi việc trao đổi thông tin đơn giản và trực tiếp về những thup vn quen.

  3. Có thể mô tả bằng từ ng đơn giản các khía cạnh về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.

  .

  Tiếng Anh B2 CEFR - nh nghĩa và các kỳ thi

  Các khẳng định về khả năng chính thức được chia thành những phần nhỏ hơn để phục vụ cho mục đc. Việc chia nhỏ kỹ năng một cách chi tiết này có thể giúp bạn đánh giá trình độ tiếng Anh của mình, hoặc giúp giáo viên đánh giá về canh m. Ví dụ, một học sinh đạt trình độ Anh ngữ B2 sẽ có thể làm tất cả các việc mà một học sinh ở trình độ B1 có thể làm, và ngoài ra anh ta sẽ có thể thacá có

   :
  • куб. họp trong lĩnh vực chuyên môn của bạn, nếu bạn được trợ giúp để hiểu một số điểm.

  • trao đổi các vấn đề về giới tính và sự liên quan đến nhận thức về sự khiếm nhã và các chuẩn mực văn hóa.

  • nói về các vấn đề tài chính cá nhân của bạn và a ra lời khuyên cho bn be và ng nghiệp về tài chính của họ.

  • nói về lối sống cá nhân và trong công việc của bạn, gồm cả mô tả về cuộc sống của bạn tại nơi làm việc.

  • giải thích về học vấn và kinh nghiệm của bn, các điểm mạnh, iểm yếu và trao đổi về con ng s nghiệp của bạn.

  • nói về những quá trình tâm lý và cách bạn có thể sử dụng chúng để nâng cao hiệu quả của bạn trong công việc.

  • nói về thứ bạn thích đọc và đưa ra đề xuất về những thứ hay để đọc.

  • sử dụng ngôn ngữ thích hợp trong các tình huống xã hội, gồm cả khen ngợi và bày tỏ sự cảm thông.

  • trao đổi về các phẩm chất lãnh đạo và nói về các nhà lãnh đạo mà bạn ngưỡng mộ.

  • i phó với những tình huống khó xử tương đối phức tạp phát sinh trong các bối cảnh xã hội và kinh doanh.

  • trao đổi về các tình huống chính trị thông thường thường và hành vi của các chính trị gia.

  Mặc dù sự tiến bộ sẽ phụ thuộc vào loại khóa học và từng cá nhân, các học viên có thể dự tính đạt n trình độ B2 trong ving An.

  .

  Смотрите также